משפט מנהלי

תמונת הנושא של מדור משפט מנהלי

המשפט המנהלי בו עוסק המשרד מתייחס בעיקר להתנהלות מול גורמי אכיפת החוק ושמירת הסדר במדינה, האמונים, בין היתר, על משטרת ישראל ועל שירות בתי הסוהר (שב"ס).

המשרד מלווה ומייצג אזרחים שנפגעו ע"י שוטרי משטרת ישראל שלא כדין (תקיפה ע"י שוטר, איום, מעצר וחיפוש בלתי חוקיים). התלונה מוגשת למשרד המשפטים למחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש).

בנוסף מלווה המשרד ומייצג אסירים המרצים את עונשם בבתי הכלא השונים, אשר מבקשים לשמור על זכויותיהם כאסירים אל מול שירות בתי הסוהר (שב"ס).

הייצוג מתייחס להופעות בפני ועדות השחרורים

של שב"ס, (ועדות "שליש"), בקשות ליציאה לחופשות, בקשות להתייחדות, בקשות לקבלת טיפול במסגרת המאסר, יציאות חריגות ועוד.

כמו כן מייצג המשרד אסירים אשר מערערים לביהמ"ש המחוזי, במסגרת עתירת אסיר, על החלטות ועדת השחרורים ו/או עותרים כנגד שב"ס על החלטות, מעשים ו/או מחדלים של שב"ס הפוגעים בזכויותיהם.

ייצוג נפגעי עבירה

חוק זכויות נפגעי עבירה נחקק בשנת 2001 ותפקידו לתת ייצוג הולם ומעמד לנפגע העבירה בהליך הפלילי שמתנהל כנגד הפוגע. תפקידו העיקרי של החוק הוא לעגן את זכויות נפגע העבירה במספר מישורים עיקריים:

מתן הגנה
נפגע העבירה זכאי לקבלת הגנה מהפוגע ו/או מקרוביו, ואף את הזכות להתגורר ללא נוכחות הפוגע, במידה ומדובר בעבירות בתוך המשפחה.

הגנה על פרטיות
נפגע העברה זכאי לשמירה על פרטיותו בכלל זה, הימנעות ממסירת פרטיו האישיים לנאשם ו/או בא כוחו בכל הנוגע לעבירות מין ו/או עברות אלימות קשות, זולת מקרים בהם בירור האשמה מחייבים חשיפת הפרטים לצורך ניהול תקין של ההליך המשפטי.

מידע על ההליך הפלילי
לנפגע העבירה הזכות לקבל מידע הנוגע ההליך הפלילי שמתנהל כנגד הפוגע על כל שלביו, החל משלבי המעצר הראשוניים (מעצר ימים), מעצר עד לתום ההליכים, וכלה במתן גזר הדין כנגד הפוגע.

תמונת הנושא של מדור נפגעי עבירה

עיון בכתב אישום
לנפגע העבירה זכות לעיין בכתב האישום שהוגש כנגד התובע וכן לקבל לידיו העתק לכל הסדר טיעון אליו הגיע הפועל עם רשויות החוק.

הבעת עמדה
לנפגע העבירה שמורה הזכות לפנות אל גופי החקירה והתביעה והביע את עמדתו בכל הנוגע לנזקים הגופניים, הנפשיים והממוניים שנגרמו לו ע"י הפוגע וכן הזכות להביע את עמדתו בפני ביהמ"ש לפני גזר דינו של הפוגע.

תנאים מיוחדים לנפגעי עבירות מין ואלימות
לנפגעי עבירה בעבירות מין ואלימות זכות נוספת המקנה להם ליווי במסגרת החקירה המשטרתית, קבלת מידע על מעצרו של הפוגע והבעת עמדה באשר להסדר הטעון המתגבש בין התביעה/ פרקליטות לבין הפוגע.

כמו כן שמורה לנפגע העבירה להביע את דעתו בנוגע לבקשות הפוגע לקבלת חנינה מנשיא המדינה וכן בבקשתו לקיצור עונשו בועדת השחרורים (ועדות שליש).

משרדנו מייצג נפגעי עבירה ובא בנעליהם כאמור מכח חוק זכויות נפגעי עבירה וכמפורט לעיל, אנו פועלים בשמו ולמענו של נפגע העבירה בקשר ישיר ורציף אל מול גורמי האכיפה, החקירות ואל מול התביעה והפרקליטות, הכל בכדי לשמור על זכויות נפגע העבירה ולהבטיח כי קולו ועמדתו ישמעו ויתקבלו.